Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Φροντίζουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα!

Η εταιρία με την επωνυμία «TELERAISE Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 21, με Α.Φ.Μ.: 099620564 της Δ.Ο.Υ.  Ε’ Θεσσαλονίκης , τηλ. 2311 807 101, ηλ.διεύθυνση [email protected],  με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταπώληση υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας διαφυλάττει με σύγχρονες μεθόδους, συμμορφώμενη με τις επιταγές του ενωσιακού Δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, επιφυλασσόμενοι προς επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας.

 

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως ενδεικτικά:

 • στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα κλπ.)
 • φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, χρώμα δέρματος κλπ)
 • οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά)
 • ευαίσθητα δεδομένα (ιατρικά δεδομένα, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.)

Εν γένει οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε αλλά εν τούτοις οι ελάχιστες και απαραίτητες πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για την καλύτερη και ταχεία εξυπηρέτησή σας είναι οι ακόλουθες :

 

 • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία νομικού προσώπου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης (τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης κ.α.)
 • Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

 

2. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της εκάστοτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μετά τη λήξη αυτής. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας  για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για όσο χρόνο ορίζει ο νόμος.

 

3. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον:

 • Έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την κατάρτιση και εκτέλεση της συμβάσεως.
 • Εξυπηρετείται έννομη υποχρέωσή μας.
 • Εξυπηρετείται έννομο συμφέρον μας ή κάποιου συνεργαζόμενου με εμάς τρίτου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται θεμελιώδη δικαιώματά σας και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον.

 

4. Σκοπός της επεξεργασίας στην οποία προβαίνουμε είναι:

 • Η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη δυνατή εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών.
  Επίσης, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:
 • Την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συνεργαζόμενων εταιρειών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
 • Προωθητικές ενέργειες για διαφημιστικούς σκοπούς στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον καθώς και για την αποστολή προσφορών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων.
 • Στην ανάλυση δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς, για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή ελεύθερα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

 

5. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν ενώ κοινοποιούμε αυτά μόνο σε τρίτους που διευκολύνουν ή προάγουν την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Οι τρίτοι που ενδεχομένως λαμβάνουν γνώση αυτών είναι οι αρμόδιες κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές προς τήρηση του νόμου, τρίτοι που μετέχουν σε  μια δικαστική διαφορά (δικηγόροι), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε και συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

6. Μέτρα Ασφαλείας που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 • Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενώ δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα!
 • Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά : ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση) για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

7. Τα δικαιώματά σας

Προκειμένου να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, και να συμβάλλετε και εσείς στην καλύτερη διαχείριση αυτών μπορείτε να ασκήσετε πάντα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email [email protected] :

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να μαθαίνετε ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιούς σκοπούς, δυνάμενοι να λαμβάνετε σχετικά αντίγραφα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αξιώνετε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να αξιώνετε να διαγραφείτε από την βάση δεδομένων μας ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό την επιφύλαξη ρυθμίσεων και περιορισμών που προβλέπονται στον Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει για συγκεκριμένες επεξεργασίες, όπως περιγράφουμε παραπάνω. Την ανάκληση μπορείτε να μας αποστείλετε είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email [email protected] , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση δεν θίγεται. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και την διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, δηλαδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται για εσάς σχετικά με την επεξεργασία να μην λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
  Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, η άσκηση ενός από τα δικαιώματά σας μπορεί να οδηγήσει στην λύση της συμβάσεως, στο μέτρο που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας.Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.
 • Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email:[email protected]. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνό μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email [email protected], είτε τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2311 807 101, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο https://www.wspot.gr/epikoinonia/. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε άμεσα να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

 

8. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

wind

Επίσημος Συνεργάτης